สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 สังคมไทยมีอัตราประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากขึ้น ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนั้น แท้จริงแล้วสามารถเข้าใจสิ่งผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเอง และมีความกังวลถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม แม้จะรับรู้ถึง ความสุขและความทุกข์ได้เป็นอย่างดีผู้สูงอายุเหล่านั้นจะไม่สามารถแสดงออกหรือสื่อสารได้ปกติเช่นคนทั่วไป หลายครั้งที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคนไทยในเรื่องนี้ หลายคนประหลาดใจ และคาดไม่ถึงว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนั้นจะสามารถเข้าใจเหตุการณ์ผิดปกติของตัวเองได้เพราะคนส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า เมื่อมีภาวะสมองเสื่อมแล้วเท่ากับว่าได้สูญเสียการรับรู้และความทรงจำไป

และด้วยเหตุนี้ ผมจึงเล็งเห็นว่า สิ่งที่จำเป็นมากที่สุดที่ต้องเร่งส่งเสริมคือ การเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม และวิธีการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การให้ความรู้ และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้สังคมไทย จะช่วยให้เหล่าผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ดีขึ้น ทั้งนี้ สถานดูแลสำหรับรองรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่มีมากขึ้น ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเองเคยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนี้ในช่วงปี พ.ศ.2533 และกว่าหลายสิบปี ที่ประเทศญี่ปุ่นได้มีการศึกษา ค้นคว้า ทดลองปฏิบัติ และคงไว้ซึ่งวิธีการดูแลรักษาผู้สูงอายุที่มีประสิทธิผลมากที่สุดเรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบัน

ผม สมาชิกครอบครัวของโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ จากประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกว่า 20 ปี และ บริษัทเวชพงศ์โอสถ จำกัด ผู้จำหน่ายยาแพทย์แผนไทยและจีน รวมทั้งแผนปัจจุบัน มากกว่า 100 ปี ได้ร่วมก่อตั้ง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ เพื่อนำความรู้ และทักษะ ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมจากประเทศญี่ปุ่นเผยแพร่สู่สังคมไทย ผมมีความตั้งมั่นว่า จะนำมาตรฐานและการกำกับดูแลจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึง องค์ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจาก หลักสูตรการดูแลฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมและ การสันทนาการเพื่อการรักษา มาใช้ในการบริหารศูนย์ฯ เพื่อรักษาระดับการบริการดูแลมาตรฐานของญี่ปุ่น ต่อผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะสมองเสื่อม ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนแม้ว่าจะมีภาวะสมองเสื่อมควรได้รับการปฏิบัติอย่างมีเกียรติ เท่าเทียม                                                               กันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี   

                                                                                                                                                                                                           นายจุนอิชิโร่ ซาโต้  

CEO & Certified Dementia Care Advisor

Visitors: 49,642