HANNO-VEJPONG GERIATRIC CENTER

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ-เวชพงศ์

“ Japanese Dementia Care for Thai Elderly ”

จุดเริ่มต้นของบริษัท

 

 

บริษัท ฮันโนะ-เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยจัดให้บริการทั้งในรูปแบบ รายวัน การพักอาศัยระยะสั้น และการพักอาศัยระยะยาว รวมทั้งมีกิจกรรมกระตุ้นสมองให้กับผู้สูงอายุ โดยเกิดจากการร่วมทุนระหว่างบริษัท เวชพงศ์โอสถ จำกัด และ สมาชิกของครอบครัวผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ เมืองไซทามะ ประเทศญี่ปุ่น (www.h-g-c.jp/) โรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ เป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งแรกในญี่ปุ่น ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม
อัลไซเมอร์ และโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

ข้อมูลบริษัท
• ชื่อบริษัท : บริษัท ฮันโนะ-เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : คุณจุนอิชิโร่ ซาโต้
• สำนักงานใหญ่ : 84 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย
• ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
• ทุนจดทะเบียน : 25,000,000 บาท

สโลแกน
ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุไทย แต่ละท่านด้วยเทคนิคที่เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น

วิสัยทัศน์
สร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองผาสุกของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยการสนับสนุนให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้นไป

พันธกิจ
เราจะเป็นผู้นำในการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ยิ่งขึ้นด้วยเทคนิควิธีการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม จากประเทศญี่ปุ่น

ค่านิยมองค์กร
• การเคารพและให้เกียรติผู้อื่น
• การคำนึงถึงผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา
• ความซื่อสัตย์สุจริต
• การพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

ติดต่อสอบถาม

065-993-2556

Visitors: 37,975