HANNO-VEJPONG GERIATRIC CENTER

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ-เวชพงศ์

“ Japanese Dementia Care for Thai Elderly ”

หลายครั้งที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคนไทยในเรื่องนี้ หลายคนประหลาดใจและคาดไม่ถึงว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนั้นจะสามารถเข้าใจเหตุการณ์ผิดปกติของตัวเองได้ เพราะคนส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า เมื่อมีภาวะสมองเสื่อมแล้วเท่ากับว่าได้สูญเสียการรับรู้และความทรงจำไป และด้วยเหตุนี้ผมจึงเล็งเห็นว่า สิ่งที่จำเป็นมากที่สุดที่ต้องเร่งส่งเสริมคือ การเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม และวิธีการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การให้ความรู้ และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้สังคมไทย จะช่วยให้เหล่าผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ดีขึ้น ทั้งนี้ สถานดูแลสำหรับรองรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่มีมากขึ้น ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเองเคยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนี้ในช่วงปี พ.ศ.2533 และกว่าหลายสิบปี ที่ประเทศญี่ปุ่นได้มีการศึกษา ค้นคว้า ทดลองปฏิบัติ และคงไว้ซึ่งวิธีการดูแลรักษาผู้สูงอายุที่มีประสิทธิผลมากที่สุดเรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบัน

ผม สมาชิกครอบครัวของโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ จากประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกว่า 20 ปี และ บริษัทเวชพงศ์โอสถจำกัด ผู้จำหน่ายยาแพทย์แผนไทยและจีน รวมทั้งแผนปัจจุบัน มากกว่า 100 ปี ได้ร่วมก่อตั้ง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ เพื่อนำความรู้และทักษะ ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมจากประเทศญี่ปุ่นเผยแพร่สู่สังคมไทย ผมมีความตั้งมั่นว่า จะนำมาตรฐานและการกำกับดูแลจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึง องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรการดูแลฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม และการสันทนาการเพื่อการรักษา มาใช้ในการบริหารศูนย์ฯ เพื่อรักษาระดับการบริการดูแลมาตรฐานของญี่ปุ่น ต่อผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะสมองเสื่อม ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนแม้ว่าจะมีภาวะสมองเสื่อมควรได้รับการปฏิบัติอย่างมีเกียรติ เท่าเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี   

                                                                                                                                                                                นายจุนอิชิโร่ ซาโต้  

                                                                                                                                                               CEO & Certified Dementia Care Advisor

จุดเริ่มต้นของบริษัท

 

 

บริษัท ฮันโนะ-เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยจัดให้บริการทั้งในรูปแบบ รายวัน การพักอาศัยระยะสั้น และการพักอาศัยระยะยาว รวมทั้งมีกิจกรรมกระตุ้นสมองให้กับผู้สูงอายุ โดยเกิดจากการร่วมทุนระหว่างบริษัท เวชพงศ์โอสถ จำกัด และ สมาชิกของครอบครัวผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ เมืองไซทามะ ประเทศญี่ปุ่น (www.h-g-c.jp/) โรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ เป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งแรกในญี่ปุ่น ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม
อัลไซเมอร์ และโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

ข้อมูลบริษัท
• ชื่อบริษัท : บริษัท ฮันโนะ-เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : คุณจุนอิชิโร่ ซาโต้
• สำนักงานใหญ่ : 84 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย
• ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
• ทุนจดทะเบียน : 25,000,000 บาท

สโลแกน
ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุไทย แต่ละท่านด้วยเทคนิคที่เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น

วิสัยทัศน์
สร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองผาสุกของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยการสนับสนุนให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้นไป

พันธกิจ
เราจะเป็นผู้นำในการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ยิ่งขึ้นด้วยเทคนิควิธีการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม จากประเทศญี่ปุ่น

ค่านิยมองค์กร
• การเคารพและให้เกียรติผู้อื่น
• การคำนึงถึงผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา
• ความซื่อสัตย์สุจริต
• การพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

ติดต่อสอบถาม

065-993-2556

Visitors: 44,939