HANNO-VEJPONG GERIATRIC CENTER ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ – เวชพงศ์ (Call Center : 065-993-2556)

     จำนวนผู้สูงอายุต่อประชากรในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้จำนวนของผู้สูงอายุที่มีโรคชราสูงขึ้นตามไปด้วย เช่น ภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น

 

     สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ท่านสามารถรับรู้และเข้าใจว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับท่าน และรู้สึกกังวลกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้ง ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมยังคงมีความรู้สึกชื่นชมยินดีและไม่พอใจ แต่บางท่านไม่สามารถสื่อสารหรือแสดงความรู้สึกของท่านได้ เนื่องจากท่านสูญเสียทักษะด้านการพูดและการใช้ภาษาไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปสู่การใช้ความรุนแรงหรือสูญเสียกำลังใจในการมีชีวิตต่อไป

 
     อาการหลักของภาวะสมองเสื่อม เช่น การสูญเสียความทรงจำ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม แต่ปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์และจิตใจในผู้ป่วยสมองเสื่อม (BPSD) เช่น การใช้ความรุนแรง หรือไม่มีกำลังใจในการใช้ชีวิตนั้น สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมบางท่านเท่านั้น เพราะว่า ปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์และจิตใจใน ผู้ป่วยสมองเสื่อม (BPSD) นั้นเกี่ยวข้องกับความรู้สึก และมักจะเกิดจากความเครียด ที่ส่งผลมาจากสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ของครอบครัวและคนใกล้ชิด ผมได้มีโอกาสพูดคุยและปรึกษากับคนไทยหลายคนเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม และผมพบว่ามีคนไทยหลายคนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีภาวะนี้

     ด้วยความชำนาญและประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมของผม ผมมีความรู้สึกอยากที่จะแบ่งปันกับสังคมชาวไทยว่า ภาวะสมองเสื่อมคืออะไร และ แนวทางการดูแลที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเป็นอย่างไร และผมเชื่อว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะนี้อย่างแท้จริง จะช่วยเสริมสร้างสังคมที่น่าอยู่ให้กับผู้สูงอายุได้มากขึ้นด้วยครับ
 
     นอกจากนี้ผมยังรู้สึกได้ว่า ประเทศไทยยังมีสถานที่ไม่เพียงพอต่อการดูแลที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสี่อม เมื่อปี พ.ศ. 2533 ประเทศญี่ปุ่นได้ผ่านช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้มาแล้ว ด้วยแนวทางและวิธีการดูแลที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ประเทศญี่ปุ่นได้ทำการค้นคว้า ศึกษา ทดลองและปฏิบัติผ่านมาเป็นเวลานาน เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือผู้สูงอายุและครอบครัวผู้สูงอายุในประเทศไทย และเพื่อคงคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกท่านไว้ บริษัท เวชพงศ์โอสถ จำกัดเองก็ได้ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือสังคมไทยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ด้วยยาแพทย์แผนไทยและจีนมานานมากกว่า 100 ปี ผมจึงได้ตัดสินใจที่จะร่วมก่อตั้งเป็น บริษัท ฮันโนะ-เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ HVGC เพื่อนำความรู้ วิธีการ และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมมาใช้ในประเทศไทย
 
     ด้วยวุฒิบัตรรับรองการเป็นที่ปรึกษาในด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม และการรับรองในด้านนันทนาการบำบัด ผมมีความตั้งมั่นว่า ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ จะให้การสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และมีความสุขครับ
 

นายจุนอิชิโร่  ซาโต้

CEO & Certified Dementia Care Advisor

 

Visitors: 103,401