HANNO-VEJPONG GERIATRIC CENTER

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ-เวชพงศ์

“ Japanese Dementia Care for Thai Elderly ”

โรคภัยในผู้สูงอายุ
ภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมสภาพของสมอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับความทรงจำ มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ความคิด และบุคลิกภาพ โดย 1 ใน 5 ของผู้มีอายุมากกว่า 65 ปี จะพบปัญหาภาวะทางสมองเสื่อม

เหตุใดจึงมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองเสื่อมมากขึ้น?
เนื่องด้วยวิทยาการทางการเเพทย์ที่เจริญก้าวหน้า ทำให้คนไทยอายุยืนขึ้น มีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราผู้สูงอายุที่มีภาวะทางสมองเสื่อมมีจำนวนมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นเหตุนำไปสู่ภาวะโรคสมองเสื่อม เฉกเช่นเดียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับอวัยวะใดๆ สามารถนำไปสู่โรคมะเร็งได้นั้นเอง


ภาวะโรคสมองเสื่อมแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้
1. “โรคอัลไซเมอร์”
2. “โรคสมองเสื่อมอันมีสาเหตุจากสมองขาดเลือด”
3. “โรคสมองเสื่อมจาก ลิววี่ บอดี้ ”
4. “โรคสมองส่วนหน้าเสื่อม”

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า อาการภาวะสมองเสื่อม ทั้ง 4 ประเภท จะแสดงอาการแตกต่างกันอย่างชัดเจน บางประเภทอาจมีอาการคล้ายคลึงกัน แต่จะอยู่ในระดับมากน้อยต่างกันอิงตามพื้นฐานอาการของผู้ป่วยแต่ละบุคคล

ทั้งนี้ สถานดูแลและ ผู้ดูแลต้องตระหนักและทำความเข้าใจ พื้นฐานอาการ การดำเนินชีวิตประจำวัน และลักษณะของผู้ป่วยแต่ละคน เพื่อนำมาปรับใช้ในการดูแลให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการดูแลสูงสุด


 

          

“โรคอัลไซเมอร์”
เกิดจากเซลล์ประสาทในสมองหดตัว และ เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยที่สุด อาการจะเริ่มเเสดงออกมาทีละน้อยและทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลต่อความสามารถในการจดจำ
 
“โรคสมองเสื่อมอันมีสาเหตุจากสมองขาดเลือด”
เกิดจากอาการผิดปกติในหลอดเลือดในสมองและเลือดออกในสมองส่วนซีรีบัม สมัยก่อนประเทศญี่ปุ่น พบผู้ป่วยภาวะโรคสมองเสื่อมนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวญี่ปุ่นปรับวิถีการดำเนินชีวิตมากขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
 
“โรคสมองเสื่อมจาก ลิววี่บอดี้”
มีลักษณะคล้ายผู้ป่วยอัลไซเมอร์ นับเป็นโรคเรื้อรังเนื่องจากสมองเสื่อมสภาพ ผู้ป่วยจะมีอาการเห็นภาพหลอนในระยะต้น โรคสมองเสื่อมนี้อาจเป็นสาเหตุนำไปสู่โรคพาคินสันได้
 
“โรคสมองส่วนหน้าเสื่อม”
เกิดจากเซลล์ประสาทในสมองส่วนหน้าและส่วนขมับหดตัวผู้ป่วยจะมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน
 


การจำแนกอาการของโรคสามารถแบ่งได้จาก ลักษณะอาการหลัก และ ปัญหาพฤติกรรมและอาการทางจิตในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ลักษณะอาการหลัก เช่น อาการหลงลืม สับสน ไม่สามารถบริหารจัดการ ไม่รับรู้ในสิ่งที่เคยรู้มาก่อน สูญเสียทักษะในการทำกิจกรรม ความผิดปกติในการใช้ภาษา และการตัดสินใจ แม้ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมทุกคน จะแสดงลักษณะอาการหลัก แต่ใช่ว่าทุกคนจะมีปัญหาพฤติกรรมและอาการทางจิตร่วมด้วย  โดยมากปัญหาพฤติกรรมและอาการทางจิต จะเกิดจากความเครียด สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเเปลกแยกจากผู้อื่น ปัญหาพฤติกรรมและอาการทางจิตที่พบบ่อย ได้แก่ อาการเห็นภาพลวงตา ภาพหลอน มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง เดินไปมา นอนไม่หลับ ทานเกินปริมาณที่ควร ทานสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร ภาวะซึมเศร้า ช่างพูดช่างคุย และอาการเมินเฉยไม่ยินดียินร้าย

ติดต่อสอบถาม

065-993-2556

Visitors: 44,945