ติดต่อสอบถาม 065-993-2556

HANNO-VEJPONG GERIATRIC CENTER

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ-เวชพงศ์

“ ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะสมองเสื่อมแต่ละท่าน ด้วยเทคนิคที่เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ”

 

          

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ-เวชพงศ์

ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุไทยด้วยกระบวนการดูแลที่ออกแบบเพื่อแต่ละท่านด้วยเทคนิคที่เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม เช่น อัลไซเมอร์ เพื่อให้ผู้สูงอายุและครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ-เวชพงศ์

 

เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ครอบครัว ซาโต้ สมาชิกครอบครัวผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปี โดยเฉพาะด้านสมองเสื่อม และบริษัทเวชพงศ์โอสถ จำกัด ที่มีประสบการณ์ด้านสมุนไพรไทยและจีนกว่า 100 ปี ด้วยประสบการณ์ในสายธุรกิจการพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ และ การดูแลรักษาสุขภาพของทั้งสองครอบครัว พร้อมทั้งการฝึกอบรมพนักงาน ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ทางศูนย์ฯ จึงมีความเชื่อมั่นในการให้บริการผู้สูงอายุด้วยการดูแลเอาใจใส่ที่มีคุณภาพและให้เกียรติผู้สูงอายุทุกท่านอย่างยิ่ง โดยมีการให้บริการในรูปแบบเช้าไป-เย็นกลับ การพักอาศัยระยะสั้น และ การพักอาศัยระยะยาว

การดูแลของเรา

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
โดยพยาบาลวิชาชีพตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการทั้งในรูปแบบ รายวัน การพักอาศัยระยะสั้น และระยะยาว
รวมทั้งมีกิจกรรมกระตุ้นสมอง ฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้สูงอายุ โดยนักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด 
ดูแลอาหารโดยนักกำหนดอาหารและนักโภชนาการ


การดูแลที่เหมาะสมที่สุด คือการเข้าใจความเป็นมาและกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ รวมถึงนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับการดูแลแต่ละท่าน ทางศูนย์ฯ ตั้งมั่นอย่างยิ่งที่จะให้บริการด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และดูเเลท่านผู้สูงอายุทุกท่านเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว ด้วยมาตรฐานและการกำกับดูแลจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ประเทศญี่ปุ่น (Hanno Geriatric Center, Japan) รวมถึงการฝึกอบรมทีมงานอย่างสมํ่าเสมอ

                                            

ติดต่อสอบถาม

065-993-2556

Visitors: 44,941